NEKAZARITZA SEKTOREA
SECTOR AGRARIO
ABEREEN HILKETA ETA JATORRIA. EUSKADI. 2012
SACRIFICIO DE GANADO Y ORIGEN. EUSKADI. 2012 
Abere mota
Clase de ganado
Hildako  abereak
Reses sacrificadas (Nº)
Pisua kanalean guztira
Peso canal total (Tm.)
Batazbesteko pisua kanalean
Peso canal medio (Kg.)
Zuzeneko kontsumoa
Consumo directo (Tm.)
Industri kontsumoa
Consumo industrial (Tm.)
Txahalak / Terneras - Arrak / Machos 4.407 1.251,02 283,87 1.251,02 0,00
Txahalak / Terneras - Emeak / Hembras 7.271 1.719,96 236,55 1.719,96 0,00
Bigantxak / Novillas 18.324 4.954,45 270,38 4.954,45 0,00
Behiak / Vaca 8.141 2.595,04 318,76 2.595,04 0,00
Zezenak / Toros 8.892 2.929,83 329,49 2.929,83 0,00
Idiak / Bueyes 2.059 629,24 305,60 629,24 0,00
BEHIAK GUZTIRA / TOTAL VACUNO 49.094 14.079,54   14.079,54 0,00
Arkumeak / Corderos <7 kg 23.824 156,82 6,58 156,82 0,00
Arkumeak / Corderos <7,1 - 10 kg 24.211 185,79 7,67 185,79 0,00
Arkumeak / Corderos <10,1 -13 kg 454 5,15 11,35 5,15 0,00
Arkumeak / Corderos >13 kg 1.867 32,03 17,15 32,03 0,00
Ardia / Oveja 1.505 38,05 25,29 38,05 0,00
ARDIAK GUZTIRA / TOTAL OVINO 51.861 417,84   417,84 0,00
Esneko aumak / Cabrito lechal 542 3,36 6,20 3,36 0,00
Gainerako aumak / Chivo 12 0,16 13,33 0,16 0,00
Ahuntza / Cabra 3 0,08 27,33 0,08 0,00
AHUNTZAK GUZTIRA /  TOTAL CAPRINO 557 3,60   3,60 0,00
Esne-txerriak / Lechones 178 0,87 4,88 0,87 0,00
Txerri gizendua / Porcino cebo 9.614 1.073,89 111,70 1.073,89 0,00
Kendutako txerri zaharrak / Desvieje 17 0,10 5,76 0,10 0,00
TXERRIAK GUZTIRA / TOTAL PORCINO 9.809 1.074,86   1.074,86 0,00
Zaldi-behorrak / Caballar 459 75,34 164,13 75,34 0,00
Astoak / Asnal 3 0,14 47,00 0,14 0,00
ZALDIAK GUZTIRA / TOTAL EQUINO 462 75,48   75,48 0,00
Broilerrak / Broiler 10.907.356 20.325,90 1,86 20.325,90 0,00
Oiloak / Gallina 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Bestelako hegaztiak / Otras aves 0 0,00 0,00 0,00 0,00
HEGAZTIAK GUZTIRA / TOTAL AVES 10.907.356 20.325,90   20.325,90 0,00
UNTXIAK GUZTIRA / TOTAL CONEJO 1.404.977 1.733,62 1,23 1.733,62 0,00
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
431.268
Kopurua /Nº
Jatorria / Lugar de procedencia Behiak
Bovino
Ardiak
Ovino
Ahuntzak
Caprino
Txerriak
Porcino
Zaldiak
Equino
Hegaztiak
Aves
Untxiak
Conejos
Araba / Alava 6.734 3.637 45 255 117 69.948 0
Bizkaia 8.893 981 118 1.889 115 87.945 1.401.587
Gipuzkoa 15.793 27.252 137 7.187 194 273.375 0
Est. enparatua / Resto Estado 17.550 15.001 257 387 12 10.476.088 3.390
Beste batzuk / Otros 124 4.990 0 91 24 0 0
Guztira / Total 49.094 51.861 557 9.809 462 10.907.356 1.404.977