INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
BASOGINTZA 2013                                  PRODUCCIÓN FORESTAL 2013 ´´000 €
Produktuak                           Productos E.A.E                                                                        CAE. Araba                                                                Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Zurak / Maderas           34.792,4           ---            34.792,4                  2.184,6           ---               2.184,6               22.345,2           ---            22.345,2                10.262,6           ---             10.262,6    
Bestelako baso-produk. eta aprobetxamenduak                    Otros productos y aprovechamientos forest.              3.456,4               2.756,9                     699,5                     880,7                758,8                       121,9                   1.138,6              1.136,7                           1,9                   1.437,1                 861,4                     575,7    
GUZTIRA / TOTAL.           38.248,8               2.756,9                35.491,9                 3.065,4                758,8                 2.306,6               23.483,8              1.136,7                22.347,1                 11.699,6                 861,4                10.838,2