INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
BASOGINTZA 2006
PRODUCCIÓN FORESTAL 2006
´´000 €
Produktuak
Productos
E.A.E
CAE.
Araba
Alava
Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Zurak / Maderas            57.150,4           ---             57.150,4                 7.079,2           ---              7.079,2                26.018,8           ---             26.018,8               24.052,4           ---            24.052,4    
Bestelako baso-produk. eta aprobetxamenduak
Otros productos y aprovechamientos forest.
             5.554,7               2.058,3                 3.496,5                  2.961,5                946,8                  2.014,7                  1.427,0                530,7                     896,3                   1.166,2                580,7                     585,4    
GUZTIRA / TOTAL.           62.705,2               2.058,3               60.646,9                10.040,7                946,8                 9.093,9               27.445,9                530,7                26.915,2                25.218,6                580,7               24.637,9