INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
BASOGINTZA 2004
PRODUCCIÓN FORESTAL 2004
´´000 €
Produktuak
Productos
E.A.E
CAE.
Araba
Alava
Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Zurak / Maderas            64.517,4           ---             64.517,4                 7.464,5           ---              7.464,5               36.662,2           ---            36.662,2               20.390,7           ---            20.390,7    
Bestelako baso-produk. eta aprobetxamenduak                    Otros productos y aprovechamientos forest.              4.483,3                2.078,1                 2.405,2                  1.795,6                725,4                  1.070,2                  1.563,4                 718,8                     844,6                   1.124,4                633,9                     490,4    
GUZTIRA / TOTAL.           69.000,8                2.078,1               66.922,6                  9.260,1                725,4                 8.534,7               38.225,6                 718,8               37.506,8                 21.515,0                633,9                 20.881,1