INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
BASOGINTZA 2003                                  PRODUCCIÓN FORESTAL 2003 ´´000 €
Produktuak                           Productos E.A.E                                                                        CAE. Araba                                                                Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Zurak / Maderas          55.707,7           ---           55.707,7                8.366,6           ---             8.366,6              30.861,4           ---           30.861,4              16.479,7           ---           16.479,7    
Bestelako baso-produk. eta aprobetxamenduak                    Otros productos y aprovechamientos forest.            6.695,5              1.788,0                4.907,5                2.533,2              545,7                1.987,5                 1.467,1              677,8                   789,3                2.695,2              564,5                2.130,6    
GUZTIRA / TOTAL.           62.403,1              1.788,0               60.615,1              10.899,8              545,7               10.354,1              32.328,5              677,8              31.650,7               19.174,8              564,5               18.610,3