NEKAZARITZA SEKTOREA
SECTOR AGRARIO
Euskal AEko behi-azienden kopurua adina eta aptitudearen arabera lurraldeka, 2014.                                                                                               Efectivos de bovino de la C.A. de Euskadi, por edad y aptitud según Territorio Histórico, 2014.
        Araba / Alava Bizkaia Gipuzkoa E.A.E. / C.A.E.
       
Guztira
Total
            41.196              49.558               51.225              141.979    
Abereak < 12 hilabete
Bovinos < 12 meses
12 hilabete aurr. Hilketarako (zekorrak)
A sacrificar antes de 12 meses (terneros)
              6.834                8.691               10.353                25.878    
Besteak
Otros
Arrak
Machos
                   470                   899                    964                  2.333    
Emeak
Hembras
                5.358                5.159                 5.612                16.129    
Azpiorotara
Subtotal
            12.662              14.749               16.929                44.340    
12 eta 24 arteko  hilabeteko abereak  
Bovinos de 12 a 24 meses 
Arrak
Machos
                 622                   855                    932                  2.409    
Emeak
Hembras
Hilketarako
Sacrificio
                   731                   705                    936                  2.372    
Umetarako
Reposición
                4.140                4.255                 4.166                12.561    
Azpiorotara
Subtotal
              5.493                5.815                 6.034                17.342    
Abereak > 24 hilabete
Bovinos > 24 meses
Arrak
Machos
                 622                1.892                 1.629                  4.143    
Emeak
Hembras
Txahalak1              Novillas1 Hilketarako
Sacrificio
                   69                     70                      65                     204    
Esne-behiak
Aptitud leche
                 610                1.175                 1.324                  3.109    
Haragi-behiak
Aptitud carne
              1.797                2.108                 1.648                  5.553    
Behiak2
Vacas2
Esne-behiak
Aptitud leche
              5.038                6.974                 8.553                20.565    
Haragi-behiak
Aptitud carne
            14.905              16.775               15.043                46.723    
Azpiorotara
Subtotal
            23.041              28.994               28.262                80.297    
1: Erditu ez dutenak/Nunca han parido
2: Behin bederen erditu dutenak(24 hilabete baino gutxiagokoak barne)/Han parido al menos una vez(incluidas las menores de 24 meses)
Iturria/Fuente: Hausnarkariei eta esne-produkzioari buruzko estatistikak/Estadísticas de efectivos rumiantes y producción lechera. 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila/Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.